top of page

Evangelism - Discipleship - Worship - Fellowship

Pamamahagi - Pagdidisipulo - Pagsamba - Pakikisama

We invite you to visit our Sunday services

Inaanyayahan ka namin na bumisita sa aming pagpupulong

Sunday Services
Sunday School

Children's Sunday School 9:00 AM

AM Service
PM Service

Adult/Teens Bible Class 10:00 AM

Morning Service  11:00 AM

Afternoon Service  1:00 PM

You're Invited/Inaanyayahan Ka

We invite you to join our congregation and our prayer is that you will know the Lord's blessing

as you worship and study His word.

Inaanyayahan ka namin na sumali sa aming tipunan at ang panalangin namin ay malaman mo ang biyaya

ng Panginoon habang ikaw ay sumasamba at nagaaral ng Kanyang salita.

About our Tuktukan Fellowship

Our desire is to plant a strong Baptist church in Tuktukan, Taguig City.

Nais namin na magtanim ng matibay na Baptist church sa Brangay Tuktukan, Taguig City.

Listen Online

Feel free to listen to Bible messages online.

Pakinggan ang mga mensahe na base sa Biblia.

Distinctives/ Mga
Pagkakaiba

As an Independent Baptist church plant we stand for:

  • Sacred Music (Anti-CCM)

  • Solemn Worship (Anti-CCW)

  • Soul-winning

  • Standards

  • Separation

  • Scriptures: KJV

I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.

Magkita tayo doon!

bottom of page